imle - szkolenie sprzeda? z wdro?eniem http://imle.co/story.php?title=szkolenie-sprzeda-z-wdroeniem Extended Learning to platforma biznesowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami oraz ?ledzenie rezultat?w szkole?. Wed, 11 Jul 2018 10:51:19 UTC en