1
Extended Learning to platforma biznesowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami oraz ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments